Sponsorbeleid

Sponsorbeleid 

Algemeen 

 1. Geld uit sponsoring komt in eerste instantie ten goede aan de algemene middelen van de vereniging.Het bestuur bepaalt daarna hoe het besteed wordt.
 2. De goederen die met sponsoring verworven zijn blijven eigendom van de vereniging met uitzondering van reclameborden. 
 3. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar meerjarige sponsorcontracten.
 4. Het bestuur houdt zich het recht voor van bepaalde sponsoring af te zien indien deze maatschappelijk gezien niet verantwoord is. 
 5. Iedere overeenkomst met een sponsor moet schriftelijk vastgelegd worden in een contract. Deze verplichting geldt niet als het een gift in natura betreft waar geen of slechts een symbolische tegenprestatie tegenover staat. Gaat het om een gering bedrag (te denken valt aan bedragen kleiner dan € 50,-) dan kan ook volstaan worden met een schriftelijke bevestiging. 
 6. Voor ieder contract dat naar inschatting van het bestuur een waarde in natura en/of geld heeft van meer dan € 500,- (op jaarbasis) is een meerderheidsbeslissing van het bestuur nodig.

Werving van sponsors en beheer 

 1. Uit onder meer praktisch en strategisch oogpunt wordt voor club- en team sponsors  gestreefd naar de aanwezigheid van minimaal 1 bestuurslid tijdens de onderhandelingen. 
 2. De resultaten van de onderhandelingen zijn niet eerder geldig dan na goedkeuring door het bestuur. Dat wordt voorafgaand aan de onderhandelingen duidelijk ter kennis gebracht aan de contractpartner. 
 3. Het staat leden vrij mogelijke sponsors te werven of aan te melden. Het vervolg met de onderhandelingen en afspraken dient aan het bestuur te worden overgelaten. 

Vormen van sponsoring

Clubsponsoring. Alle mogelijke vormen van sponsoring die het algemeen belang van de vereniging dienen zijn mogelijk. 
Zo kan b.v. een sponsor: 

 • een bijdrage leveren aan de kosten van ballen of ander materiaal
 • een bijdrage leveren aan de kosten van een trainer 
 • een bijdrage leveren aan de kosten van een evenement (b.v, een toernooi); - prijzen beschikbaar stellen bij evenementen of toernooien 

Sponsoring van een team: is mogelijk door uitrusting te schenken( in overleg met het bestuur ivm verenigingskleuren, leverancier), waarbij reclame gevoerd kan worden op kleding, tassen en overige wedstrijd attributen. Als er sprake is van reclame draagt de sponsor jaarlijks een bedrag af aan de vereniging. Dit bedrag wordt uiteindelijk vastgesteld door het bestuur.

Sponsor opties

Sponsorpakketten thumb SponsorOpties

Aandachtspunten 

 1. Gezien de mogelijke kans op moeilijke situaties bij vertrek en doorschuiven van leden gaat de voorkeur uit naar sponsoring in de vorm van tassen en trainingspakken (boven shirtreclame).Shirts,trainingspakken, tassen, ballen etc zijn en blijven eigendom van de vereniging tenzij anders is afgesproken in het contract. 
 2. In het contract moet geregeld zijn dat gedurende de periode van sponsoring voldoende kleding beschikbaar is of aangeschaft kan worden om wisselingen in teamsamenstelling op te vangen. 
 3. De vereniging kan geen garanties geven over het niveau van een team.
 4. De vereniging gaat het gebruik van de geleverde spullen niet bewaken, tenzij dit contractueel anders is vastgelegd. 
 5. Spelers(sters) die gebruik mogen maken van kleding zijn persoonlijk verantwoordelijk voor zorgvuldig en correct gebruik. 
 6. Het bestuur kan besluiten dat in bepaalde gevallen van leden een borgsom wordt gevraagd voor de materialen die in gebruik worden gegeven of zijn bij die leden. Dit zal schriftelijk worden meegedeeld en vastgelegd. 

Slotbepalingen 

Daar waar dit sponsorbeleid niet voorziet in bepaalde aangelegenheden heeft het bestuur het recht direct naar haar inzicht passende maatregelen en beslissingen te nemen.

Search